Dịch vụ   /  Bảo vệ siêu thị chuyên nghiệp
Bảo vệ siêu thị chuyên nghiệp

  

  Kiểm soát hàng hóa

-          Kỹ năng kiểm soát hàng sensitive

-          Tuần tra theo dõi mặt hàng sensitive

-          Check out xác suất hàng sensitive trên hóa đơn

-          Phương pháp theo dõi hàng bị sử dụng

-          Kỹ năng nhập hàng goods receiving

-          Kỹ năng giám sát hàng ăn thử trong siêu thị

2.      Phòng chống thất thoát

-          Kỹ năng kiểm soát mã code

-          Kỹ năng check poin

-          Kiểm soát sensor

-          Nhận diện theo dõi lưu manh chuyên nghiệp

-          Kế hoạch đi theo, chương trình khuyến mại…